KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 995 900
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 600 390
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 805 1 805
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 995 895
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 850
124 Panoramaröntgenundersökning 720 550
127 Röntgenundersökning, delstatus 200 205
128 Röntgenundersökning, större delstatus 350 350
161 Salivsekretionsmätning 750 655
163 Biopsi 1 500 1 100
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 200 185
206 Fluorbehandling 365 365
Sjukdomsbehandlande åtgärder
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 800 1 765
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 180
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 555 555
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 270 1 085
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 450 1 115
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 100 1 585
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 500 445
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 3 500 3 275
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 100 3 565
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 900 4 295
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 900 5 390
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 300 5 875
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 500 3 675
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 995 635
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 250 1 010
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 450 1 240
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 035 815
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 550 1 195
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 930 1 595
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 100 1 810
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 600 8 000 6 005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 600 8 000 4 665
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 000 3 290
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 700 2 285
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 600 2 000
Recept 300
Intyg 400
Uteblivande 300 1 500
Sent återbud 300 1 500
Snarkskena/sömnapnéskena 9 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet