KodBehandling EnkelNormalOmfattandeReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 865
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 400 375
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 080 1 070
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 740 1 740
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 995 855
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 820
124 Panoramaröntgenundersökning 720 530
127 Röntgenundersökning, delstatus 195 195
128 Röntgenundersökning, större delstatus 340 340
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 800 600
161 Salivsekretionsmätning 750 625
163 Biopsi 1 500 995
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 430
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 200 175
206 Fluorbehandling 340 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 520 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 1 050 530
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450 410
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 800 770
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 400 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 800 1 710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 175
322 Stegvis exkavering 1 115 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 540 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 080 1 035
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 550 1 560
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 1 395 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 900 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 500 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 200 3 165
Rotbehandlingsåtgärder
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 800 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 500 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 500 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 900 5 680
521 Akut endodontisk behandling 920 810
522 Komplicerad kanallokalisation 850 815
Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 300 3 575
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 995 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 250 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 450 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 995 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 395 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 750 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 990 1 750
Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 350 8 000 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 350 8 000 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 000 3 195
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 700 2 235
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 000 11 135
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 900 12 000 8 225
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 4 000 2 235
Utbytesåtgärder
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 300 8 000 1 160
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 300 8 000 1 540
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 10 900 12 000 6 765
Övriga behandlingar
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 600 2 000
Recept 300
Intyg 400
Uteblivande 300 1 500
Sent återbud 300 1 500
Snarkskena/sömnapnéskena 9 500


Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garanti
För information om garanti, fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet